...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 (2561) พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
...
ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 (2561) พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

Published: 5 กันยายน 2561

รายการบทความ

หน้าปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รายวิชาชีววิทยา เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ร่วมกับการใช้ผังมโนทัศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(Development of Critical Thinking Ability and Science Process Skills in Biology Entitled “Photosynthesis in Plants” Using Cooperative Learning Strategy of STAD and Concept Mapping of Mathayom Suksa 5 Students)

น้ำผึ้ง เสนดี, อนันต์ ปานศุภวัชร, อุษา ปราบหงษ์
(Nampung Sendee, Anun Pansupawat, Usa Prabhong)

การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับ การใช้สมองเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์ ความสามารถ ในการให้เหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Development of the Learning Manual by Constructivist Theory Together with Brain-based Learning in Order to Support Analytical Thinking, Ability in Giving Reason, and Learning Achievement in Mathematics of Pratomsuksa 6 students)

อโนมา ทุพแหม่ง, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Anoma Toopmang, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านปลาหลาย สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
(A Development of Training Curriculum on Life Skills Enhancement for Drug Prevention for Lower Secondary School Students in Baan Pla Lai School, Sakon Nakhon Primary Educational Service Office Area 3)

จริยา กิตติธรรม, วันเพ็ญ นันทะศรี, บุญมี ก่อบุญ
(Jariya Kittitham, Wanphen Nanthasri, Boonmee Koboon)

รูปแบบการพัฒนาผู้ตัดสินฟุตซอลไทยสู่การเป็นผู้ตัดสินฟุตซอล ระดับนานาชาติ (FIFA)
(The Development Model of Futsal Referee Thailand to International Futsal Referee (FIFA))

อรรถพล ยรรยงเสวี
(Attapon Yanyongsewee)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Learning Activities Based on Cooperative Learning with STAD Approach to Enhance Ability on Analytical Thinking and Achievement Motivation, Entitled the Topic of the Theory of Pythagoras for Mattayomsuksa 2 Students)

เนตรกนก วิทยเจียกขจร, นิราศ จันทรจิตร, สฤษดิ์ ศรีขาว
(Netganok Wittayajeakkajorn, Nirat Chantharachit, Sarit Srikhao)

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานประกอบกลุ่มร่วมมือกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การประดิษฐ์พานบายศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Project-Based Learning and Cooperative Learning Group, Learning Area of Occupations and Technology entitled “Pan Baisri” Making of Mattayomsuksa 3 Students)

นิรดา แสนเมือง, นิราศ จันทรจิตร, สฤษดิ์ ศรีขาว
(Nirada Saenmuang, Nirat Chantharachit, Sarit Srikhao)

การสังเคราะห์งานวิจัยที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(A Synthesis of Researches on CIPPA Model)

ประยูร บุญใช้
(Prayoon Boonchai)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน เรื่อง ดิน หิน แร่ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร การเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Science Process Skills, Reasonableness, Moderation, and Self-Immunity for the Subject of Soil, Rocks and Minerals By Using the 7E Learning Cycle and Philosophy of Sufficiency Economy in the Subject Area of Science of Mathayomsuksa 2 St)

ศราวุธ ตาสาโรจน์, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, ถาดทอง ปานศุภวัชร, ปัญญา นาแพงหมื่น
(Saravut Tasarod, Pithak Wongchalee, Thardthong Pansuppawat, Panya Napangmuen)

การพัฒนาชุดการเรียนแบบสืบเสาะร่วมกับการเรียนแบบไตรสิกขาที่ส่งเสริม ความมีวินัยในตนเอง การแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Learning Packages Using Inquiry Approach with Trisikka Learning to Promote Self Discipline, Problem Solving and Learning Achievement of Mathemematics Learning Substance Group for Prathomsuksa 6 Students)

ศศิมา เชียงแสน, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Sasima Chiangsaen, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น และเกม เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Critical Thinking through Inquiry Cycles (5Es) and Games Entitled “Human and Animal Body Systems” in Science Learning Strand for Mathayomsuksa 2)

แพรวนภา โสภา, อนันต์ ปานศุภวัชร, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Prawnapa Sopa, Anun Pansuppawat, Thardthong Pansuppawat)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(Development of Science Process Skills, Rationality, Modesty and Self-immunity Entitled “Chemical Reaction Rate Using Cooperative Learning Technique of STAD and the Sufficiency Economy Philosophy” in Science Learning Strand for Mathayom Suksa 5 students)

รสสุคนธ์ คำสุข, นิติธาร ชูทรัพย์, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Rossukhon Khamsuk, Nititan Choosup, Thardthong Pansupawat)

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่องวัสดุรอบตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(Development of Analytical Thinking and Science Process Skills Using Inquiry Method and Mind Mapping Entitled “Materials Around Us” in Science Learning Strand, Prathom Suksa 3)

ฤทธิญา นามเกต, ถาดทอง ปานศุภวัชร, อนันต์ ปานศุภวัชร
(Ritthiya Namkate, Thardthong Pansuppawat , Anun Pansuppawat )

การพัฒนาการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 7 ขั้น เรื่อง พันธุกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of Scientific Thinking Using the Inquiry Learning Cycle (7E’s) Entitled “Heredity” in Science Learning strand for Matthayom Suksa 3 Students)

วรีลักษณ์ เจริญชาติ, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, อนันต์ ปานศุภวัชร
(Wareelak Charoenchat, Pithak Wongchalee, Anun Pansuppawat)

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยใช้การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Learning Management Using Science Projects of Problem Solving to Develop Science Process Skills Entitled “Substances Used in Daily Life” in Science Learning Strand for Mathayom Suksa 3 Students)

สาวิตรี อุทำกา, ถาดทอง ปานศุภวัชร, อนันต์ ปานศุภวัชร
(Savitree Utamka, Thardthong Pansuppawat, Anun Pansuppawat)

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการเรียนรู้ 4 MAT กับรูปแบบวัฎจักรสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
(A Comparison of Learning Achievement and Mathematical Processing Skills of Mathayomsuksa 1 Students through Learning Management Approaches using 4 MAT and 5E)

กาญจนา ศรีษาคำ, ดนิตา ดวงวิไล
(Kanjana Srisakum, Dhanita Doungwilai)

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู้เรื่องการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
(Action Research for the development of Reading Literacy Competency of Mathayomsuksa 3 students at Chumchonbanthasaad School Under Loei Primary Educational Service Area Office 1)

ปลายมาส ก้อนคำ, ภัทราพร เกษสังข์, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
(Plaimas Koncom, Pattharporn Kessung, Narumon Sakpakornkan)

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาครูสังคมศึกษา
(The Development of an Instructional Management Model to Enhance Professional Skills of Social Studies Student Teachers)

ญดาภัค กิจทวี, ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง, สิริวรรณ ศรีพหล, อรพิณ ศิริสัมพันธ์
(Yadaphak Kittawee, Poranat Kitroongrueng, Siriwan Sripahol, Orapin Sirisamphan)

การพัฒนาความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ดิน หิน แร่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Analytical Thinking Ability Through Inquiry Cycles (5Es) with Sufficicency Economy Entitled “Soil, Stones, and Minerals” in Science Learning Strand for Mathayomsuksa 2 Students)

วิมาณ วิชวารีย์, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, อนันต์ ปานศุภวัชร
(Wiman Wichwaree, Pithak Wongchalee, Anun Pansuppawat)

การพัฒนาชุดกิจกรรมการวาดภาพลายเส้น โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกับทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ พฤติกรรมความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Development of Drawing Activities Package Using Cooperative Learning with the Davies’ Practical Skills to Enhance Creative Thinking, Cooperative Behavior and Learning Achievements for of Mathayomsuksa 5 Students)

สายสุรีย์ จันปุ่ม, พิตร ทองชั้น, ปัญญา นาแพงหมื่น
(Saisuree Chanpoom, Pitr Thongchant, Panya Napangmuen)

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ TGT ที่ส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองพฤติกรรมความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(The Development of Lesson Computer Assisted Instruction with the Teaching Techniques TGT that Affects the Self-Discipline Cooperation Behavior and Achievement for the Students of Mathayom Suksa 2)

วัชรีภรณ์ ใครบุตร, พิตร ทองชั้น, พูนสิน ประคำมินทร์
(Watchareeporn Kraiboot, Pitr Thongchant, Poonsin Prakammin)

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2559) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(The Evaluation of Master of Education Program in Educational Administration Faculty of Education, Rajabhat Rajanagarindra University (Revised Curriculum 2016))

พจนีย์ มั่งคั่ง, กัญภร เอี่ยมพญา, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, พรทิพย์ คำชาย, สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี, ลินดา นาคโปย, อำนาจ บุญประเสริฐ
(Pojanee Mangkang, Kanporn Aiemphaya1, Siriwat Jiradetprapai, Porntipn Khamchai, Somsak Aeamkongsee, Linda Narkpoy, Amnat Boonprasert)

การศึกษาศตวรรษที่ 21 : การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนที่เปลี่ยนไป
(21st Century Education : Effects from changing behavior in secondary school students’ on instructional management and classroom management)

อาจารย์อาจิยา หลิมกุล
(Achiya Limkul)

Lesson Study: Challenges in Mathematics Education, Edited by Maitree Inprusitha, Masami Isoda, Patsy Wang-Iverson and Ban-Her Yeap, World Scientific Publishing Company, Ptc., Ltd., Singapore, 2015

Assistant Professor Premjit Kajonpai Larsen, Robert William Larsen

กระบวนการพิจารณาบทความ, หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเขียนต้นฉบับ, แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 10

วันนี้: 0

เมื่อวานนี้: 374

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,795

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033