...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (2561) มกราคม - เมษายน 2561
...
ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 (2561) มกราคม - เมษายน 2561

Published: 1 พฤษภาคม 2561

รายการบทความ

หน้าปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Effects of Problem–Based Learning Instruction Activities on Mathematical Problem Solving Skill and Mathematical Connection Skill of Mathayomsuksa 5 Students)

อิสริยาภรณ์ เศวตรพนิต, คมสัน ตรีไพบูลย์, ผลาดร สุวรรณโพธิ์, ขณิชถา พรหมเหลือง
(Itsariyaporn Sewettarapanit, Komsan Treepiboon, Paladorn Suwannapho, Khanittha Promluang)

ผลของการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Effects of Using Experiential Learning Management on Mathematical Problem Solving Skills and Connection Skills of Mathayomsuksa 3 Students)

จตุพร ผ่องลุนหิต, คงรัฐ นวลแปง, เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร
(Jatupon Ponlunhit, Kongrat Nualpang, Vetcharit Angganapattarakajorn)

ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E)
(The Effects of Using the Science Learning Activity Package for Prathomsuksa 5 Students Using 7E Learning Cycle)

สุวรรณ ศรีทอง, สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์, วิมลรัตน์ จตุรานนท์
(Suwan Srithong, Sirawan Jatusraweewat, Wimonrat Jatooranon)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Development of Science Process Skills Entitled “Life and Environment” Using Stem Education, Science Learning Substance Group, Prathom Suksa 6)

สุริยนต์ คุณารักษ์, ถาดทอง ปานศุภวัชร, อนันต์ ปานศุภวัชร
(Suriyon Kunaruk, Thadthong Pansuppawat, Anun Pansuppawat)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Developing Mathayom Suksa I Students’ Science Process Skills Using Problem Based Learning and the Principles of Sufficiency Economy Philosophy : the Unit of Plant Living in Science Learning Substance Group)

กวินนาฎ เสียงเลิศ, อนันต์ ปานศุภวัชร, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Kawinnarch Saenglert, Anun Pansuppawat, Thardthong Pansuppawat)

การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ โดยจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับแผนผังความคิด เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(Development of Critical Thinking Using Inquiry Approach (5E’s Learning Cycle) and Mind Maps Entitle “Natural Resources” for Prathom Suksa 3 Students)

วิริยา คำศรี, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, ถาดทอง ปานศุภวัชร
(Wiriya Khamsri, Pithak Wongchalee, Thardthong Pansuppawat)

ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
(Strategy Leadership of Small Primary Schools Administrators Under the Office of Mukdahan educational Service Area)

ทัศนา ประสานตรี, สัมฤทธิ์ ต้นสวรรค์, ศุภกร ศรเพชร
(Tassana Prasantree, Samrit Tonsawan, Supakorn Sornphet)

การบริหารการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Educational Administration in Sufficiency Economy Philosophy in Special Economic Zone)

ศุภกร ศรเพชร
(Supakorn Sornphet)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง แรง การเคลื่อนที่ และพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(Development of the Science Process Skills Using Learning Management of Stem Education Entitled “Force, Motion, and Energy” Science Substance Group, Mathayom Suksa 1)

วิชัดชณา จิตรักศิลป์, ถาดทอง ปานศุภวัชร, นิติธาร ชูทรัพย์
(Wichadchana Jitraksil, Thardthong Pansuppawat, Nititan Choosup)

การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับผังกราฟิก เรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(Development of Critical Thinking Ability Using Inquiry Method and Graphic Organizers Entitled “Photosynthesis” for Mathayom Suksa 5 Students)

จุฑามาส ทวีบุตร, อนันต์ ปานศุภวัชร, พิทักษ์ วงษ์ชาลี
(Chutamat Taweeboot, Anan Pansuppawat, Pithak Wongchalee)

รูปแบบการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
(The Model of Listening and Speaking English Skills Development by Communicative Approach for Grade 3 Students in Nakhon Phanon Primary Educational Service Area Office 2)

สมจิตร บุรีขันธ์, วันเพ็ญ นันทะศรี, อรวรรนี ไชยปัญหา
(Somjit Bureekun, Wanphen Nanthasri, Orawannee Chaipanha)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการออกแบบของ ADDIE MODEL ร่วมกับการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ เรื่องหลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(The Development of Learning Activities on “Principles of Computer Project Work” of Information and Communication Technology Subject for Mathayom Suksa 3 Using ADDIE MODEL Integrated with Backward Design)

กุลกนก จั้นวันดี, สำราญ กำจัดภัย, ธนานันต์ กุลไพบุตร
(Kulkanog Junwandee, Sumran Gumjadphai, Thananan Kunpaibutr)

การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตร และการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้กิจกรรม 5ส
(Development of the Physical Environment in the Office of Curriculum and Instruction Research Program, Sakon Nakhon Rajabhat University Using 5S Activities)

ศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์, สำราญ กำจัดภัย
(Sivaporn Kengsuwan, Sumran Gumjudpai)

การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือร่วมกับ การสอนอ่านแบบ PANORAMA เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(Development of Thai Learning Manaul by Cooperative and Collaborative Learning Together with Panorama Reading Teaching in Order to Support Reading Skill, Analytical Thinking, and Learning Achievement of Mathayom suksa 2 Students)

นิรมล เหลาสิทธิ์, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Niramon Laosit, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนาคู่มือประกอบการสอนวิชาจิตวิทยาสำหรับครู โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญาร่วมกับหลักไตรสิกขา เพื่อเสริมสร้างการมีสติ ความมีเหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
(Development of Teaching Manual on Psychology for Teachers Using Social Cognitive learning Theory Along with Trisikkha Principle for Promoting Mindfulness, Reasonable and Educational Achievement of the Second Year Undergraduate Students at Nakhon Phanom B)

ฉัตรชัย หมื่นสุข, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Chatchai Muensuk, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคประชาคมอาเซียนสำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 2
(A Development of Training Curriculum on Communicative English to ASEAN Community Period for Teachers under Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 2)

อำพร ศรีวรสาร, วันเพ็ญ นันทะศรี, อรวรรนี ไชยปัญหา
(Amporn Sriworasarn, Wanpem Nunthasri, Orawannee Chaipanha)

โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเลย เขต 1
(The Causal Relationship Model of Scientific Process Skills for Prathomsuksa 6 Students Under Loei Primary Educational Service Area Office 1)

วิศนีย์ ศรีบัว, ภัทราพร เกษสังข์, พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
(Wissanee Sribua, Patthraporn Kessung, Pongsak Srichun)

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในชั้นเรียนรวมสำหรับนักศึกษาครู
(Study of Condition of Teaching and Learning Management About Children with Special Needs in Inclusive Classrooms for the Student Teacher)

พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี
(Pannarai Subsandee)

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดอภิปัญญา สำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
(Developing a Model of Instruction in the ‘Psychology for Teachers’ Course to Enhance the Problem Solving Ability Based on the Concept of Metacognition for Student Teachers at Sakon Nakhon Rajabhat University)

อุษา ปราบหงษ์
(U-sa Prabhong)

การศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผ่าน E-Learning
(A Study of the Needs for English Reading Teaching through E-Learning)

วราภรณ์ วราธิพร, อรัญญา มุดและ, นิตย์ เนี่ยงน้อย, อัฟฟาน อิบนู อฟันดี
(Varaporn Varatiporn, Aranya Mudlae, Nit Neingnoi, Affan Ibnu Afandi)

การพัฒนาชุดฝึกการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดสกลนคร
(Development of Drill and Practice package on Sakon Nakhon Attractions to Improve English Speaking and Reading)

วิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์
(Vijittra Vonganusith)

สื่อใหม่กับวัยรุ่นไทยใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์
(How to Thai adolescent use New media for advantage?)

อาจารย์ลฎาภา ศรีพสุดา, นางสาวสุภาวดี สุวรรณเทน, นายพงศกร ทองพันธุ์
(Ladapa Sripasuda, Supawadee Suwannathen, Phongsakorn Thongpan)

The Highly Effective Teacher 7 Classroom-Tested Practices That Foster Student Success, by, Jeff C. Marshall, Alexandria, Virginia, USA: ASCD, 2016

Assistant Professor Premjit Kajonpai Larsen, Robert William Larsen

กระบวนการพิจารณาบทความ, หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเขียนต้นฉบับ, แบบฟอร์มขอส่งบทความเพื่อตีพิมพ์


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 13

วันนี้: 0

เมื่อวานนี้: 394

จำนวนครั้งการเข้าชม: 835,815

สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033