...
วารสาร ฉบับ ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 (2561) กันยายน - ธันวาคม 2561
...
ปีที่ 10 ฉบับที่ 29 (2561) กันยายน - ธันวาคม 2561

Published: 10 มกราคม 2562

รายการบทความ

หน้าปกเล่ม


บทบรรณาธิการ


สารบัญ


การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเรขาคณิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบัวเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
(The Action Research for Developing Mathematics Achievement on Geometry of Prathomsuksa 6 Students at Bua Lueang School Under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 2)

นฤมล ซอลี, ภัทราพร เกษสังข์, นฤมล ศักดิ์ปกรณ์กานต์
(Narumon Solee, Pattharaporn Kessung, Narumon Sakpakornkan)

การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
(An Action Research to Develop Mathematics Learning Achievement on Power with Rational exponent of Mathayom Suksa 5 Students Rajaprajanugroh 52 Office of Special Education)

อรอุมา ศรีเมือง, จุฑามาส ศรีจำนงค์
(Ornuma Srimueang, Jutamas Srijumnong)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
(School Curriculum Development to Enhance Integrated Learning Experience Ability for Child Care Teachers in the Western Region of Thailand : Case Study of Child Development Center in Wat Pradu Subdistrict Administration Organization, Amphawa District, Sam)

รัตนวรรณ ลิมวัฒนาสมุทร, จำรัส อินทลาภาพร
(Rattanawan Limwattanasamut, Chamras Intalapaporn)

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(Factors Associating with the Creative Thinking Process of Kanchanaburi Rajabhat University Students)

พงษ์ศักดิ์ รวมชมรัตน์
(Pongsak Ruamchomrat)

ผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสาน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(The Effects of Blended Learning on Information and Communication Technology Subject for Mathayom Suksa 5)

ศักดิ์ชัย นันทราช, สำราญ กำจัดภัย, อุษา ปราบหงษ์
(Sakchai Nuntharach, Sumran Gumjudpai, Usa Prabhong)

การพัฒนาห้องเรียนเสมือน โดยใช้การเรียนแบบผสมผสานร่วมกับวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น และผังกราฟิกที่ส่งผลต่อการคิดเชิงระบบ การคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สร้างงานผ่านคอมพิวเตอร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(The Development of Virtual Classroom Using Blended Learning in Conjunction with 7E Learning Cycle and Graphic Organizer Affecting Systems Thinking, Creative Thinking and Learning Achievement on Task Construction with Computers for Prathomsuksa 6 Students)

ธงชัย ห้วยทราย, มารศรี กลางประพันธ์, สมเกียรติ พละจิตต์
(Thongchai Huaisai, Marasri Klangprapan, Somkiat Palajit)

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาชีววิทยาโดยใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ (5E) ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(The Development of Learning Achievements and Attitudes Biology using the Manual of Inquiry Learning Cycle (5E) with co-operative Learning of Mathayom suksa 4 Students)

เสกสรรค์ บินศรี, สมศักดิ์ เจริญสุข, ปัณฑิตา อินทรักษา
(Sekson Binsri, Somsak Chareansuk, Pundita Intharaksa)

การพัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(Development of Problem Solving Ability Using Inquiry Cycle (5Es) and the Philosophy of Sufficiency Economy Entitled “Life and the Environment” in Science Learning Strand for Prathom Suksa 6)

วิลาสินี ยืนยง, พิทักษ์ วงษ์ชาลี, อนันต์ ปานศุภวัชร
(Wilasinee Yuenyong, Pitak Wongchalee, Anun Pansuppawat)

การศึกษามุมมองและประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของนักศึกษาวิชาชีพครู
(The Study of Perspectives and Effectiveness of Learning Outcomes of the STEM Education for Student Teachers)

สิรินทร์ ปัญญาคม, วัชราภรณ์ เขาขจร, อัจฉรา ไชยสี ขูรีรัง, อรุณรัตน์ คำแหงพล, วาทินี แกสมาน
(Sirin Panyakom, Wacharaporn KhaoKhajorn, Adchara Chaisri Khureerung, Arunrat Khamhaengpol, Watinee Kaesaman)

การรับรู้ตนเองเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทโส้ของครูในพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
(Self-Perception about Thai So Culture of Teachers in Schools Under the Office of Sakon Nakhon Education Service Area 1 at Kusuman District)

วิภาวรรณ สีหาคม, ธนภร วัฒนนวลสกุล, ปิติณัช ราชภักดี, สุดธิดา รักษาขันธ์, ศตวรรษ มะละแซม, ก้องภพ ศิริบุตร, ธนานันต์ กุลไพบุตร, อุษา ปราบหงษ์, พจมาน ชำนาญกิจ
(Vipawan Sehakom, Thanaporn Wattananualsakul1, Pitinut Rachapakdee, Sudthida Raksakhan, Satawut Malasam, Kongphob Siriboot, Thananun Kunpaibutr, Usa Prabhong, Potchaman Chumnunkit)

การพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนสำหรับคนพิการ ทางการเคลื่อนไหว จังหวัดสกลนคร โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
(The Development of Community Based Rehability pattern for the movement Disability patients at Sakon Nakhon Province)

สุพัตรา ปสังคโท
(Supattra Pasangkato)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง พลังงานแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(The Development of Science Process Skills Using Scientific Learning Activity Package Based on Inquiry Cycles (5Es) Entitled “Light Energy” for Prathom Suksa 4)

นรัตน์ชนก โสภา, ถาดทอง ปานศุภวัชร, นิติธาร ชูทรัพย์
(Naratchanok Sopha, Thardthong Pansuppawat, Nititan Chusab)

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ตามแนวคิดไฮ/สโคป ของนักเรียนชั้นปฐมวัยศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)
(The Development of Science Process Skills through High/Scope Approach for Preschool Children 3 Students, Tassaban 4 (Ruttanagosin 200 years) School)

มนตกานต์ จิตชาตรี, ถาดทอง ปานศุภวัชร, พจมาน ชำนาญกิจ
(Montakan Jitchatree, Thardthong Pansuppawat, Potchaman Chamnankit)

การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทฤษฎีสามเกลียวร่วมกับการเรียนรู้แบบ 5Es ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(Development of Science Teaching Activity Packages by Triarchic Teaching Model in Conjunction with Inquiry Cycle 5Es Affecting Analytical Thinking, Creative Thinking and Learning Achievements for Mathayom Suksa 3 Students)

วิจิตรา จ้องสาระ, สมศักดิ์ เจริญสุข, ปัณฑิตา อินทรักษา
(Wijittra jongsara, Somsak Chareansuk, Pundita Intharaksa)

การพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ที่ส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความคงทนในการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(A Development of the Mathematical Skills Packages Using Cooperative Learning of STAD Model Affecting Analytical Thinking, Learning Achievements and Learning of Retention for Prathom suksa 6 Students)

ลีนวัฒน์ วรสาร, ปัญญา นาแพงหมื่น, ปัณฑิตา อินทรักษา
(Leenawat Worrasan, Punya Naphaengmuen, Pundita Intharaksa)

อภิปัญญาและมิติใหม่อนุกรมวิธานจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
(Metacognitive system and New Taxonomy)

พิจิตรา ธงพานิช
(Phichittra Thongpanit)

การปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู
(Teacher’s Spiritual Cultivation)

ทัศนา ประสานตรี
(Tatsana Prasantree)

Book Review Practical Classroom Management for Elementary, Middle, and Secondary Teachers by Dr. Cathy Stockton and Dr. David E. Gullatt, Strategic Book Publishing and Rights Co. Huston, Texas

Robert William Larsen, Ph.D., L.P., Faculty of Education, Mathematics (English Program), Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Phathum Thani, Thailand

หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
(Anstructions for Authors)


แบบฟอร์มนำส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์: 12

วันนี้: 250

เมื่อวานนี้: 1,137

จำนวนครั้งการเข้าชม: 90,131


สำนักงานสาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 เลขที 680 หมู่ที่ 11 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4297-0033

ติดต่อเรา

บรรณาธิการ: รองศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

ติดต่อ/สอบถาม: นางสาวศิวาภรณ์ เก่งสุวรรณ์

โทร: 0-4297-0033