ติดต่อ

สาขาวิชาวิจัยหลักสูตรและการสอน ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัทพ์/โทรสาร 0-4297-0033