กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร

บรรณาธิการ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ กำจัดภัย

กองบรรณาธิการ

ผศ.ดร.สมยศ ชิดมงคล คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประยูร บุญใช้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผศ.ดร.ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ดร.ธำรง รัตนภรานุเดช คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดร.พิเชษฐ เทบำรุง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  ดร.สาวิตรี เถาว์โท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี